خراب کننده در مقابل تو برمی آید. حصار را حفظ کن، راه را دیده بانی نما، کمر خود را قوی گردان و قوت خویش را بسیار زیاد کن

* Read More ...
Default Thumbnail

هنگامی که ترسان شوم، من بر تو توکل خواهم داشت. در خدا کلام او را خواهم ستود. بر خدا توکل کرده، نخواهم ترسید. انسان به من چه میتواند کرد؟

* Read More ...
Default Thumbnail

دوست خالص در همه اوقات محبت مینماید و برادر به جهت تنگی      مولود شده است      

* Read More ...
Default Thumbnail

اگر ما پس از شناخت کامل حقیقت عمدا به گناه خود ادامه دهیم دیگر هیچ قربانی ای برای گناهان ما باقی نمی ماند بلکه فقط دورنمای وحشتناک روز داوری و خشم مهلک الهی که دشمنان خدا را می سوزاند، در انتظار ماست

* Read More ...
Default Thumbnail

آن روحی که خدا به شما داده است شما را برده نمیسازد و موجب ترس نمیشود بلکه آن روح شما را فرزندان خدا میگرداند و ما به کمک این روح در پیشگاه خدافریاد میکنیم: آبا، ای پدر

* Read More ...
Default Thumbnail

مرا از دشمنان زورآورم رهائی داد و از مبغضانم، چون که از من قوی تر بودند. در روز شقاوت من ایشان مرا دریافته بودند اما خداوند تکیه گاه من بود. مرا بهمکان وسیع بیرون آورد ومرا خلاصی داد چون که به من رغبت میداشت

* Read More ...
Default Thumbnail