ایمانی منطبق با عقل و برهان

* Read More ...
ایمانی منطبق با عقل و برهان عکس

 چگونه میتوان خدا را شناخت؟

* Read More ...
656f90089010cbbf77b0caa8d7f23924

  اسم او عجیب خواهد بود            

* Read More ...
اسم او عجیب است-تصویر

 رفع سوء تفاهمات

* Read More ...
رفع سوء تفاهمات -تصویر

مسیحیت چیست؟  

* Read More ...
مسیحیت چیست-تصویر

ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد. ملکوت تو بیاید. اراده تو همچنانکه در آسمان است در زمین نیز کرده شود. نان روزانه ما را امروز به ما بده. خطایای ما را ببخش همچنانکه ما نیز خطایای دیگران را بخشیدیم. ما را از وسوسه دور و از نفس شریر محافظت فرما. چون [...]

* Read More ...
Vater im Himmel