دوست خالص در همه اوقات محبت مینماید و برادر به جهت تنگی 

 

  مولود شده است

 

 

 Your Comments :

Leave a Reply