اگر ما پس از شناخت کامل حقیقت عمدا به گناه خود ادامه دهیم دیگر هیچ قربانی ای برای گناهان ما باقی نمی ماند بلکه فقط دورنمای وحشتناک روز داوری و خشم مهلک الهی که دشمنان خدا را می سوزاند، در انتظار ماستYour Comments :

Leave a Reply