ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد. ملکوت تو بیاید. اراده تو همچنانکه در آسمان است در زمین نیز کرده شود. نان روزانه ما را امروز به ما بده. خطایای ما را ببخش همچنانکه ما نیز خطایای دیگران را بخشیدیم. ما را از وسوسه دور و از نفس شریر محافظت فرما. چون [...]

* Read More ...
Vater im Himmel

    انجيل متِی    

* Read More ...
Bild von persischen Bibel

      انجيل مرقس

* Read More ...
Bild von persischen Bibel

    انجيل لوقا 

* Read More ...
Bild von persischen Bibel

      انجیل یوحنا

* Read More ...
Bild von persischen Bibel