آن روحی که خدا به شما داده است شما را برده نمیسازد و موجب ترس نمیشود بلکه آن روح شما را فرزندان خدا میگرداند و ما به کمک این روح در پیشگاه خدافریاد میکنیم: آبا، ای پدرYour Comments :

Leave a Reply