خراب کننده در مقابل تو برمی آید. حصار را حفظ کن، راه را دیده بانی نما، کمر خود را قوی گردان و قوت خویش را بسیار زیاد کنYour Comments :

Leave a Reply