[...]

* Read More ...
Default Thumbnail

ایمانی منطبق با عقل و برهان

* Read More ...
ایمانی منطبق با عقل و برهان عکس

 چگونه میتوان خدا را شناخت؟

* Read More ...
656f90089010cbbf77b0caa8d7f23924

  اسم او عجیب خواهد بود            

* Read More ...
اسم او عجیب است-تصویر

با بررسی  زندگی عیسی مسیح در انجیل، به این حقیقت پی خواهیم برد که عیسی مسیح بالاتر از یک پیامبر بود و کسی است که زنده است و اوست که قادر است به ما  امید، شادی و نجات بخشد و زخم های ما را شفا دهد. برای دیدن فیلم لطفا کلیک کنید

* Read More ...
تصویر فیلم عیسی

 رفع سوء تفاهمات

* Read More ...
رفع سوء تفاهمات -تصویر

مسیحیت چیست؟  

* Read More ...
مسیحیت چیست-تصویر

ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد. ملکوت تو بیاید. اراده تو همچنانکه در آسمان است در زمین نیز کرده شود. نان روزانه ما را امروز به ما بده. خطایای ما را ببخش همچنانکه ما نیز خطایای دیگران را بخشیدیم. ما را از وسوسه دور و از نفس شریر محافظت فرما. چون [...]

* Read More ...
Vater im Himmel

    انجيل متِی    

* Read More ...
Bild von persischen Bibel

      انجيل مرقس

* Read More ...
Bild von persischen Bibel