با بررسی  زندگی عیسی مسیح در انجیل، به این حقیقت پی خواهیم برد که عیسی مسیح بالاتر از یک پیامبر بود و کسی است که زنده است و اوست که قادر است به ما  امید، شادی و نجات بخشد و زخم های ما را شفا دهد. برای دیدن فیلم لطفا کلیک کنیدYour Comments :

__(Comments are closed.,'kubrick')