ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد. ملکوت تو بیاید. اراده تو همچنانکه در آسمان است در زمین نیز کرده شود. نان روزانه ما را امروز به ما بده. خطایای ما را ببخش همچنانکه ما نیز خطایای دیگران را بخشیدیم. ما را از وسوسه دور و از نفس شریر محافظت فرما. چون که پادشاهی و قوت و قدرت و جلال از آن توست تا به ابدالآباد. آمین

انجیل متی فصل 6 آیات 9 تا 13

وقتی که شاگردان از مسیح درخواست نمودند که به آنان دعا کردن را بیاموزد، عیسی مسیح این دعا را به ایشان یاد داد.  در این دعا عیسی مسیح به شاگردان تعلیم میدهد که خدا، همانند یک پدر است؛ پدری مهربان، مقدس، پدری تبدیل کننده، پدری که به فکر نان روزانه ما نیز است. صحبت از پدری میشود که بخشنده است و چشم او به گناهان ما نیست بلکه چشمان او به خود ماست و همانند پدر چشم انتظار، منتظر بازگشت ما به سوی خودش است. بیاد دارم موقعی که یک دختر ایرانی که تازه به خارج از کشور آمده بود، شنید که مسیحیان خدا را پدر خطاب میکنند، جیغی بسیار بلند کشید و شروع به گریه کرد. بعد که این موضوع دنبال شد، معلوم گردید که ایشان بوسیله پدرشان، که شخص تحصیل کرده و استاد دانشگاه در تهران نیز است، بارها و بارها، چه خود و چه مادرش مورد آزار و کتک قرار گرفته است و به این دلیل نام پدر ایشان را به یاد پدر بیرحم خود انداخت. اما همین خانم، بعد از مدتها که به پیام مسیح  گوش داد و مسیح را در زندگی خود دعوت کرد ، زندگی او از تلخی به شیرینی تبدیل شد، بطوریکه حاضر شد پدر خود را نیز ببیند. پیام انجیل، پیام بخشش است، پیام زندگی.  کلام زنده خدا به ما میگوید که خدا همانند یک پدر مهربان، پدری کامل و مقدس، چشمان خود را به ما دوخته و به ما، به زندگی و آینده ما علاقه دارد و خوشی قلب او در این است که ما به سوی او برگردیم و ما را برکت دهد. خداوند شما را برکت دهدYour Comments :

__(Comments are closed.,'kubrick')