GGG                             زهرا عنبر از عیسی مسیح تقریبا تمام مسلمان از طریق خانواده، مسجد و یا  قرآن  اطلاعاتی دارند. البته از عیسی مسیحی که مصلوب نشده است. یک پیغمبر خوب که حتی در مورد پیغمبر اسلام [...]

* Read More ...
Default Thumbnail